รหัสประจำตัว : 10119

ชื่อ-สกุล : ม.อลงกรณ์ แสงโชติ

ฉายา : หน่อง

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...