รหัสประจำตัว : 10124

ชื่อ-สกุล : ม.วัลลภ นกพึ่งพุ่ม

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(คม.) ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...