รหัสประจำตัว : 10152

ชื่อ-สกุล : มิสธนพร กิจสุทธิ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...