ชื่อ-สกุล : ม.สราวุธ อนันตชาติ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...