ชื่อ-สกุล : มิสอัญชลี อัญฤๅชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุดทวีปัญญา , งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม , งาน ACT Learning Space

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...