ชื่อ-สกุล : มิสนารถลดา ชมภูศรี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...