ชื่อ-สกุล : มิสสุภัส เลิศประเสริฐรัตน์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานศูนย์วิทยบริการ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาววิทยาลัยรามคำแหง )

more...