รหัสประจำตัว : 10169

ชื่อ-สกุล : ม.ประเทือง โปร่งมะณี

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...