ชื่อ-สกุล : มิสสุปรียชาติ สังข์ทองจีน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( ศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตร )

more...