ชื่อ-สกุล : มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย

สังกัดหน่วยงาน : งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...