ชื่อ-สกุล : มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5 , งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...