รหัสประจำตัว : 10194

ชื่อ-สกุล : มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ

ฉายา : หนิง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...