ชื่อ-สกุล : มิสมณฑา สุขศรี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...