ชื่อ-สกุล : ม.สันติ วงษ์พันธุ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...