ชื่อ-สกุล : ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุดทวีปัญญา , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI , งาน ACT Learning Space , งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร , งานซ่อมบำรุงเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย , งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) ( สถาบันราชภัฎจันทรเกษม )

more...