รหัสประจำตัว : 10212

ชื่อ-สกุล : มิสณชชญา พจนานุสรณ์

ฉายา : -เล็ก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานหอพัก , งานอาคารจอดรถ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : หลักสูตรวิชาชีพเทคนิค ( วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...