ชื่อ-สกุล : มิสณชชญา พจนานุสรณ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานหอพัก , งานอาคารจอดรถ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : หลักสูตรวิชาชีพเทคนิค ( วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี )

more...