ชื่อ-สกุล : มิสสุมณี หลบภัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานวัดผลและวิจัย , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...