ชื่อ-สกุล : มิสสุมณี หลบภัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานวัดผลและวิจัย , งานหลักสูตร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...