ชื่อ-สกุล : ม.เจริญ กรทรวง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม , งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศีกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...