ชื่อ-สกุล : ม.เจริญ กรทรวง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศีกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...