รหัสประจำตัว : 10228

ชื่อ-สกุล : ม.เจริญ กรทรวง

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศีกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...