ชื่อ-สกุล : ม.สันติ ศรีเครือแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน , งานศูนย์ดนตรี , งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ , งานศูนย์ฟิตเนส , งานสระว่ายน้ำ , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานสัมพันธ์ชุมชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีปทุม )

more...