ชื่อ-สกุล : มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ( สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...