ชื่อ-สกุล : มิสพรพิมล ปวงนิยม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูจันทรเกษม )

more...