รหัสประจำตัว : 10233

ชื่อ-สกุล : มิสพรพิมล ปวงนิยม

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานวัดผลและวิจัย , งานสอนเสริม , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูจันทรเกษม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...