ชื่อ-สกุล : ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน , งานสวัสดิภาพและจราจร , งานระดับชั้น , งานส่งเสริมจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...