ชื่อ-สกุล : มิสพิรญาณ์ เดชกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )

more...