ชื่อ-สกุล : ม.ศักดิ์สิริ ดำดี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี )

more...