ชื่อ-สกุล : มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี

สังกัดหน่วยงาน : งานแนะแนว , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

more...