รหัสประจำตัว : 10272

ชื่อ-สกุล : มิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...