ชื่อ-สกุล : มิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...