ชื่อ-สกุล : มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานรับ-จ่ายเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ , งานบริหารแผนกการเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรใบประกอบวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...