รหัสประจำตัว : 10274

ชื่อ-สกุล : มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานรับ-จ่ายเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ , งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรใบประกอบวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...