ชื่อ-สกุล : มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ

สังกัดหน่วยงาน : งานรับ-จ่ายเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ , งานบริหารแผนกการเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรใบประกอบวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...