รหัสประจำตัว : 10304

ชื่อ-สกุล : มิสศรุดา ปัญญานิมิต

ฉายา : เอ๋

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานรับ-จ่ายเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...