ชื่อ-สกุล : มิสศรุดา ปัญญานิมิต

สังกัดหน่วยงาน : งานรับ-จ่ายเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ )

more...