ชื่อ-สกุล : มิสมยุรี บุญชูวงค์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบันราชภัฏสวนดุสิต )

more...