ชื่อ-สกุล : ม.ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานอาคารสถานที่ , งานสิ่งแวดล้อม , งานซ่อมบำรุง , งานสาธารณูปโภค , งานจราจร และ รปภ. , งานหอพัก , งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ , งานอาคารจอดรถ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสาขาช่างอุตสาหกรรม ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...