รหัสประจำตัว : 10354

ชื่อ-สกุล : มิสพิชชญามญช์ ชันแสง

ฉายา : หนิง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...