ชื่อ-สกุล : มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ , งานอนามัย , งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานหอพักบุคลากร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี )

more...