ชื่อ-สกุล : มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

more...