ชื่อ-สกุล : มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบัญชีและงบประมาณ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

more...