รหัสประจำตัว : 10360

ชื่อ-สกุล : มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์

ฉายา : Petch

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานสระว่ายน้ำ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษา ( สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...