ชื่อ-สกุล : มิสจารุรัศม์ ฉ่ำจิตร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานบุคคล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎธนบุรี )

more...