ชื่อ-สกุล : ม.เอกชัย อาจหาญ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม , งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI , งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏนครปฐม )

more...