รหัสประจำตัว : 10363

ชื่อ-สกุล : ม.เอกชัย อาจหาญ

ฉายา : นายเอก

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏนครปฐม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...