รหัสประจำตัว : 10365

ชื่อ-สกุล : ม.กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์

ฉายา : เชด

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศึกษาศาสตร์(พลศึกษา) ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...