ชื่อ-สกุล : มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต เอกศิลปศึกษา ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร )

more...