รหัสประจำตัว : 10367

ชื่อ-สกุล : มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต เอกศิลปศึกษา ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...