ชื่อ-สกุล : ม.ธนภัทร วัฒนพิชัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

more...