ชื่อ-สกุล : ม.ธนภัทร วัฒนพิชัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

more...