ชื่อ-สกุล : ม.ธนภัทร วัฒนพิชัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานบริหารฝ่ายปกครอง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ.(วิชาเอกคณิตศ่สตร์) ( สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี )

more...