ชื่อ-สกุล : มิสโสมพร วงษ์พรหม

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานสัมพันธ์ชุมชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

more...