รหัสประจำตัว : 10376

ชื่อ-สกุล : มิสโสมพร วงษ์พรหม

ฉายา : แป้ง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานกิจกรรมนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...