ชื่อ-สกุล : มิสกรรณิกา พูลทรัพย์

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...