รหัสประจำตัว : 10398

ชื่อ-สกุล : มิสธัญณภัทร์ ตรีเมต

ฉายา : ยุ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...