ชื่อ-สกุล : มิสธัญณภัทร์ ตรีเมต

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...