ชื่อ-สกุล : มิสณัฏฐารัชต์ วัฒนพิชัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี )

more...