ชื่อ-สกุล : มิสพีรญา ศรีอนันต์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี )

more...