รหัสประจำตัว : 10414

ชื่อ-สกุล : มิสธนวรรณ ธาราแดน

ฉายา : เจี๊ยบ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตย์ ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...