ชื่อ-สกุล : มิสธนวรรณ ธาราแดน

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม , งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI , งาน ACT Learning Space

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตย์ ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...