รหัสประจำตัว : 10417

ชื่อ-สกุล : มิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์

ฉายา : อ้อย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...