ชื่อ-สกุล : ม.ธีระพล สุนทรกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ )

more...