ชื่อ-สกุล : มิสสมพร วงศ์ประไพโรจน์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...