รหัสประจำตัว : 10459

ชื่อ-สกุล : มิสกฤตพร อ่อนพุทธา

ฉายา : เจี๊ยบ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานแนะแนว , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต เอกจิตวิทยาและการแนะแนว ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...