ชื่อ-สกุล : มิสพัชรินทร์ เครือเทพ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ใบประกอบวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช )

more...