ชื่อ-สกุล : มิสนิตติยา ถวิลถึง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานหลักสูตร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...